Статут Асоціації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників асоціації

«Меблідеревпром»

Протоколом №1/18від «03»квітня 2018 р.

 

 

 

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ “МЕБЛІДЕРЕВПРОМ”

Код ЄДРПОУ 30181929

НОВА РЕДАКЦІЯ

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

AСОЦІАЦІЯ “МЕБЛІДЕРЕВПРОМ” (надалі –«Асоціація») створена за рішенням підприємств та організацій на основі спільних інтересів відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», іншого чинного законодавства України  як добровільне, недержавне, договірне, неприбуткове об’єднання.

1.1. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України, на принципах вільного волевиявлення, рівноправності учасників, самоврядування, законності та гласності, відкритості для суспільства та засобів масової інформації, відсутності майнового інтересу учасників Асоціації.

1.2. У своїй діяльності Асоціація  керується Конституцією України,  Господарським кодексом України цим Статутом та  іншими нормативно-правовими актами.

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 • Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку та створюється на невизначений термін.
 • Асоціація має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, власну символіку та бланки зі своїм найменуванням та відображенням ідентифікаційного коду.Асоціація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, мати у власності кошти та інше майно.
 • Створення Асоціації жодним чином не призводить до появи монопольного утворення, монополізації ринків, обмеження конкуренції, тощо. Асоціація та її учасники не допускають можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників або погодження їх конкурентної поведінки, не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації та іншими учасниками ринку, не мають права втручатись у виробничу та комерційну діяльність.

2.4.Асоціація здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими планами, затвердженими загальними Зборами.

2.5.Асоціація не відповідає по зобов’язаннях її учасників, а її  учасникине відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

2.6.Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

2.7. Асоціація не здійснює самостійної підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління, в тому числі щодо учасників Асоціації.

2.8.Асоціація має право:

 • співпрацювати із суб’єктами господарювання та іншими юридичнимитафізичними особами для забезпечення виконання своїх статутних обов’язків;
 • брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, юридичними та фізичними особами.
 • вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо сталого розвитку підприємств Асоціації та галузі вцілому;
 • співпрацювати з іншими, в тому числі іноземними та міжнародними об’єднаннями, підтримувати професійні зв’язки, обмін досвідом та інформацією, вступати до міжнародних неурядових органів;
 • створювати свої територіальні відокремлені підрозділи (філії, представництва) у відповідності до вимог чинного законодавства без статусу юридичної особи за територіальною ознакою – за місцезнаходженням учасників Асоціації. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймається Зборами Асоціації. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються чинним Статутом та законодавством України.
 • користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

2.9.Асоціація утворюється як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством, без мети отримання прибутку.

2.10. Офіційне найменування Асоціації:

– повне найменування Асоціації українською мовою:Асоціація “МЕБЛІДЕРЕВПРОМ”;

– повне найменування Асоціації англійською мовою:AssociationMEBLIDEREVPROM

2.11. Місцезнаходження Асоціації: Україна, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 37 

3.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ 

3.1.Основною метою діяльності Асоціації є розвитоквітчизняноговиробництва, підвищенняконкурентоспроможності продукції з деревини,  розширенняїї збуту  на внутрішньому та зовнішніх ринках.

3.2. Головним завданням Асоціації є досягнення статутних цілей її діяльності в межах чинного законодавства України а саме:

 • формування і реалізація стратегії розвитку меблевої та деревообробної промисловості;
 • сприяння і надання практичної допомоги учасникам Асоціації, в розвитку і зміцненні їх виробничої та економічної бази, вирішення питань стабільного сировинного їх забезпечення;
 • здійснення практичних заходів по захисту учасників Асоціації від антидемпінгових санкцій, участь в антидемпінгових розслідуваннях з метою недопущення імпорту галузевої продукції за демпінговими цінами;
 • сприяння у пошуку потенційних інвесторів для учасників Асоціації відстоювання інвестиційних інтересів виробника в державних органах;

3.3.Для забезпечення практичного виконання завдань визначених цим Статутом Асоціація здійснює свою діяльність  в наступних напрямках:

 • проводить експертизу проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності галузі, здійснює порівняльний аналіз законодавства України та іноземних держав.
 • співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань економічного розвитку підприємств учасників Асоціації та галузі вцілому;
 • збирає і аналізує вітчизняний і зарубіжний досвід розробки, впровадження та експлуатації нових технологій, стан виробництва і кон’юнктуру ринку та доводить до суб’єктів господарювання;
 • проводить на запит учасників Асоціації, пошук на вітчизняному та зарубіжних ринках найбільш вигідних пропозицій по закупівлі устаткування, сировини та іншої продукції для потреб підприємств;
 • організовує та бере участь в проведення спільних нарад, форумів, конференцій,виставок,семінарів, круглих столів та інших заходів для опрацювання напрямків   розвитку галузі  та вирішення проблемних питань, участь в організації виставок, ярмарків товарів ;
 • здійснює співробітництво з органами державної виконавчої влади, соціальними партнерами в системі колективних відносин та забезпечує представництво і захист законних прав та інтересів учасників Асоціації у відносинах з цими органами;
 • здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями, в тому числі і з подібними установами  інших  країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;
 • забезпечує статистичною інформацією учасників Асоціації,надає їм іншу інформаційну допомогу;
 • інформує громадськість про значення галузі для суспільства, створення позитивного іміджу товарам вітчизняного виробництва;
 • надає допомогу у впровадженні системи міжнародної сертифікації та стандартизації сприяє суб’єктам господарювання – учасникам Асоціації у впровадженні новітніх технологій;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Асоціації та не заборонена чинним законодавством України.

4.ВСТУП ДО УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ 

4.1. Асоціація є вільною для вступу нових учасників та виходу з неї діючих учасників.

4.2.Учасниками Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання (резиденти та нерезиденти), юридичні особи, чия діяльність пов’язана із заготівлею та обробкою (переробкою) деревини,  виробництвом меблів, оптово-роздрібною торгівлею, проектні і наукові організації та учбові заклади і т.п., що визнають та згодні виконувати обов’язки, що на них покладають установчі документи Асоціації.

         4.3. Прийом до учасників Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації на підставі відповідної заяви, що подається на ім’я Президента.

4.4. Засновники Асоціації, стають учасниками Асоціації автоматично.

4.5. За порушення вимог  Статуту та у випадках спричинення шкоди репутації   Асоціації або її учасникам, що може негативно вплинути на діяльність Асоціації, а також відсутність на загальних зборах учасників Асоціації без поважних причин більше 3-х разів підряд до учасників Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Асоціації.

4.6.Членство в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням або при добровільному виході її учасника  з Асоціації та при ліквідації або припинення діяльності учасника Асоціації.

4.7. У випадку припинення членства вступні та щорічні членські внески засновникам або учасникам Асоціації не повертаються.

4.8. Внески підрозділяються на:

4.9. Вступний внесокодноразовий грошовий внесок, який сплачується при вступі до Асоціації в порядку і розмірах, встановлених Зборами Асоціації. Проектні, наукові та учбові заклади не сплачують вступний внесок.

4.10.Членський внесок– грошовий внесок, який сплачується дійсними учасниками Асоціації щомісячно в порядку і розмірі, встановленому Правлінням. Учбові заклади які є учасниками Асоціації мають право не сплачувати членські внески.

4.11. Цільовий внесок– грошовий переказ, який сплачується учасниками Асоціації у разі потреби цільовим призначенням для фінансування конкретних заходів. Внесення цільових внесків носить добровільний характер. Розмір цільових внесків визначається Правлінням Асоціації, виходячи з кошторису витрат на кожний захід.

4.12. Учасники Асоціації мають право на добровільний вихід за умови подання Президенту повідомлення про вихід не пізніше, ніж за 6 місяців до моменту виходу.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ 

5.1. Учасники Асоціації мають право:

-брати участь в управлінні справами Асоціації, обирати та бути обраними до її керівних та інших органів, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;

– отримувати своєчасну та повну інформацію про діяльність Асоціації;

– звертатися до органів Асоціації для захисту своїх законних прав та інтересів;

-вимагати у встановленому порядку скликання позачергових Загальних зборів учасників Асоціації;

– мати інші права згідно зі Статутом.

5.2. Учасники Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватися положень Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації;
 • виконувати рішення Загальних зборів учасників Асоціації та Правління прийняті у відповідності до вимог  цього Статуту та  чинного законодавства України ;
 • своєчасно сплачувати внески та інші платежі відповідно до Статуту та рішень Правління для забезпечення реалізації статутної діяльності Асоціації;
 • не порушувати норм добросовісної конкуренції, встановленої чинним законодавством;
 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її учасників;

– виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

5.3. Учасники Асоціації беруть участь в діяльності Асоціації особисто або через своїх представників.

6.СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1.Органами управління  Асоціації є:

-Загальні збори учасників Асоціації – вищий орган управління;

-Правління Асоціації – виконавчий орган управління;

6.2. Загальні збориучасників Асоціації.

 Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори учасників Асоціації(надалі – Збори). Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.Президент Асоціації або не менш як 1/3 дійсних учасників асоціації можуть скликати позачергові Збори для термінового прийняття рішень з питань, що виникають в процесі діяльності Асоціації і відносяться до компетенції Зборів.

6.2.1. До виключної компетенції загальних Зборів Асоціації належить:

– внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;

 • обрання та відкликання Президента та членів Правління Асоціації, Голови та членів Ревізійної комісії;
 • затвердження рішень про створення відокремлених підрозділів Асоціації (філій, представництв) та їх положень;
 • затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії Асоціації;
 • розгляд скарг на дії або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Асоціації;
 • прийняття рішень про участь Асоціації в інших громадських формуваннях та об’єднаннях;
 • прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію чи саморозпуск Асоціації;
 • прийняття та виключення до (зі) складу учасників Асоціації;
 • зміна організаційної структури Правління та визначення системи оплати праці Президенту;
 • встановлення розміру та порядку сплати вступного внеску;
 • затвердження символіки, печатки, штампів та іншої атрибутики Асоціації;
 • затвердження бюджету Асоціації на фінансовий рік;
 • затвердження оцінки не грошових (майнових) вкладів;
 • прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Асоціації.

6.2.2. До складу Зборів входять усі учасників Асоціації. Учасників асоціації на  Зборах представляють їх керівники або уповноважені ними представники на підставі протоколу або довіреності, кожен дійсний учасник Асоціації при прийнятті рішень на Зборах володіє одним голосом.

6.2.3. Очолює та веде Збори Голова Зборів, який обирається на кожних Зборах Асоціації більшістю голосів присутніх її учасників.

6.2.4.Збори вважаються відкритими коли на них присутні більше половини учасників Асоціації.

6.2.5.Дата, місце проведення та порядок денний Зборів повідомляється учасникам Асоціації Виконавчим директором не пізніше, ніж за 20 днів до дати їх проведення шляхом надіслання електронного повідомлення на електронну адресу кожного учасника Асоціації. Учасники Асоціації надсилають пропозиції щодо порядку денного Зборів протягом 5 днів, але не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Зборів. Рішення про включення питань до порядку денного Загальних Зборів приймає  Правління Асоціації. Пропозиції щодо внесення до порядку денного питань учасників Асоціації, що складають не менш як 20% від загальної кількості всіх учасників Асоціації вносяться до порядку денного обов’язково.

Остаточно сформований перелік питань порядку денного Зборів надсилається Виконавчою Дирекцією на електронну адресу  кожному з учасників Асоціації за 5 днів до проведення Зборів.

6.2.6. В окремих випадках на Зборах можуть розглядатись і не включені до порядку денного питання, якщо за їх включення проголосували усі присутні на Зборах учасники Асоціації.

6.2.7. У випадку відсутності можливості особистої участі учасник Асоціації (представника учасника Асоціації) у Зборах, допускається його участь у Зборах через засоби телекомунікаційного зв’язку (відео-конференції).

6.2.8. Рішення на Зборах Асоціації з усіх питань порядку денного приймаються більшістю голосів її учасників, присутніх на Зборах.

6.2.9. Результати проведення Зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах Зборів. Протоколи Зборів підписуються Головою та Секретарем Зборів.

Невід’ємною частиною протоколу Зборів є результати голосування по всіх питаннях, що були винесені на розгляд Зборів. Протокол Зборів, підписаний Головою і Секретарем Зборів, підшивається і скріплюється печаткою Асоціації.

6.2.10. Рішення, прийняті Зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Зборами.

6.3.Правління.

6.3.1. Очолює Правління Президент Асоціації.

Засідання Правління Асоціації скликаються за ініціативою Президента Асоціації або на вимогу одного із учасників Правління Асоціації. Засідання Правління Асоціації також скликаються на вимогу Ревізійної комісії. Повідомлення про засідання Правління надсилається учасникам Правління не пізніше ніж за 5 днів до дати засідання Правління. Повідомлення має містити порядок денний засідання, а також матеріали, які необхідні для розгляду питань порядку денного, та проекти рішень. Питання, не включені до порядку денного, можуть вирішуватися на засіданні Правління, якщо за це проголосували усі учасники Правління.

Правління Асоціації проводить свої засідання не менше одного разу на квартал.

Правління має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини  його учасників.

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники Правління.

Прийняті на засіданні рішення оформлюються відповідним протоколом засідання Правління Асоціації.

6.3.2. Учасники Правління асоціації обираються терміном на 5 років.

6.3.3. До компетенції Правління належить:

– розробка заходів по забезпеченню виконання мети та завдань Асоціації;

-забезпечення виконання рішень Зборів Асоціації;

 • створення постійних та тимчасових робочих груп, комітетів для вчинення і підготовки питань, що належать до статутної діяльності Асоціації та прийняття положень про них;
 • розгляд і погодження укладання угод про співробітництво Асоціації з державними органами, іншими професійними  учасниками  ринку,  їх об’єднаннями і асоціаціями, закордонними установами і організаціями;
 • подання Зборам рекомендації щодо розміру і порядку сплати вступних внесків;
 • здійснення розгляду скарг щодо застосування дисциплінарних  санкцій  та  прийняття  рішення   про їх застосування, віднесених до  компетенції Правлінням;
 • затвердження складу та структури Виконавчої дирекції Асоціації, системи оплати праці персоналу Виконавчої дирекції. Погодження призначення (відкликання) Виконавчого директора за поданням Президента.
 • затвердження розміру цільових внесків учасників Асоціації;
 • розгляд та затвердження звіту Виконавчого директора;
 • вирішенняінших питань поточної діяльності Асоціації, крім питань, віднесених цим Статутом до виключної компетенції Зборів.

6.3.4. Правління веде поточний контроль за діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації.

6.3.5. У разі відсутності Президента або неможливості виконання ним своїх функцій їх виконує один з Віце-президентів, що призначається Президентом Асоціації із складу учасників Правління.

6.3.6. Правління має право делегувати частину своїх повноважень/функцій Президенту Асоціації.

6.3.7. За результатами своєї роботи Правління щорічно подає на затвердження Зборам Асоціації звіт про свою діяльність.

6.4. Президент.

6.4.1.Призначається та звільняється з посади рішенням загальних Зборів Асоціації.

6.4.2. Президент в межах своєї компетенції:

 • здійснює управління поточною діяльністю Асоціації;
 • очолює Правління,координує його діяльність, скликає та забезпечує проведення засідань, головує на засіданнях Правління;
 • має право діяти від імені Асоціації без довіреності, представляти Асоціацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, перед юридичними та фізичними особами;
 • призначає за погодженням з Правлінням Асоціації Виконавчого директора Асоціації та його заступників;
 • подає Правлінню пропозиції щодо розпорядження коштами та іншим майном Асоціації;
 • призначає Віце-президентів Асоціації та визначає обсяг їх повноважень;
 • розподіляє в межах своєї компетенції обов’язки між учасниками Правління;
 • вирішує усі інші питання поточної діяльності Асоціації, крім тих, які віднесені до

 виключної компетенції Зборів чи Правління.

6.5. Виконавча дирекція Асоціації.

6.5.1.Виконавча дирекція є робочим органом при Правлінні Асоціації, основним завданням якої є забезпечення виконання рішень Президента та Правління Асоціації;

6.5.2. Структура, персональний склад, функції та повноваження Виконавчої дирекції визначаються Правлінням Асоціації;

6.6. Виконавчий директор.

6.6.1.Виконавчий директор призначається Президентомза погодженням з Правлінням строком на 3 роки. Виконавчим директором не може бути особа, яка займає будь-які інші посади в Асоціації;

6.6.2. Виконавчий директор підзвітний Президенту і Правлінню Асоціації;

6.6.3. Виконавчий директор має право вирішувати питання, віднесені до його компетенції цим Статутом, Президентом або рішенням Зборів Асоціації;

6.6.4. До компетенції Виконавчого директора Асоціації відноситься:

 • організація діяльності Виконавчої дирекції;
 • забезпечення складання та подання на затвердження Зборам річних фінансових звітів, кошторису, надходжень і витрат та балансу Асоціації;
 • підготовка матеріалів і пропозицій з питань діяльності Асоціації на розгляд Зборів;
 • підготовка проектів рішень Правління та Зборів за дорученням Президента або Правління Асоціації;
 • підписання виконавчо-розпорядчих, фінансових документів, договорів тощо від імені Асоціації;
 • управління і розпорядження майном Асоціації в межах, визначених Правлінням Асоціації;
 • підготовка та надання звітів про діяльність Виконавчої дирекції Асоціації;
 • прийом на роботу і звільнення персоналуВиконавчої дирекції за погодженням Президента;
 • забезпечення збереження протоколів Зборів, засідань Правління та інших документів та матеріалів Асоціації;
 • виконання інших функцій за дорученням Правління або Президента Асоціації;
 • на працівників Виконавчої Дирекції поширюється законодавство про працю, соціальне страхування та соціальне забезпечення.

6.7. Ревізійна комісія.

6.7.1. Контроль за фінансовою діяльністю  органа управління та майном Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

6.7.2. Ревізійна Комісія обирається Зборами Асоціації з числа представників учасників Асоціації у складі Голови та двох учасників строком на 5 років та діє на підставі Положення, що приймається Зборами Асоціації. На Установчих Зборах може бути обрано лише Голову Ревізійної комісії, який самостійно здійснює повноваження Ревізійної комісії до обрання інших її учасників, якщо це буде необхідно. Учасники Правління, Президент та учасники Виконавчої дирекції Асоціації не можуть бути учасниками Ревізійної комісії.

6.7.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень та позачергового скликання Зборів, якщо виникла загроза інтересам учасників Асоціації або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами.

6.7.4. У відповідності з діючим Статутом Ревізійна комісія:

 • проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації один раз на рік та Правління за дорученням Зборів на вимогу не менш як 1/3 дійсних учасників Асоціації, а також з особистої ініціативи;

          – складає висновки щодо річного балансу, поданого Правлінням і звітує перед Зборами Асоціації. Без зазначених висновків Ревізійної комісії Збори не можуть затвердити баланс;

 • подає на затвердження Зборам щорічний звіт про свою роботу.

7.КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ 

7.1. Асоціація відповідно до діючого законодавства України може мати у власності майно, в т.ч. передане засновниками, учасниками Асоціації. Майно може складатись із коштів, земельних ділянок, будинків, споруд, обладнання, інвентарю, транспортних засобів, майна необхідного для виконання статутної діяльності Асоціації.

7.2. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:

– разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;

– пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

– надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

7.3. Кошти Асоціації використовуються на:

– виконання статутних завдань;

– оплату оренди приміщень, їх утримання, поточний та капітальний ремонти;

– оплату праці штатних працівників;

– придбання або оренду обладнання, техніки, включаючи засобиоргтехніки;

– реалізацію затверджених планів,програм та юридичних послуг.

7.4. Асоціація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.5. Асоціації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), учасників органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого об’єднання такого самого по статусу.

8.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Зборів Асоціації шляхом саморозпуску або на підставі рішення суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

8.3. У випадку саморозпуску Асоціації призначається ліквідаційна комісія яка діє у відповідності з чинним законодавством або доручається керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації.  Рішення про саморозпуск  подається (надсилається) Асоціацією до уповноваженого органу з питань реєстрації до якоготакож додаються документи визначені чинним законодавством України.

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і передає його органу, що її призначив.

У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)її активи повинні бути передані одній абокільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.5. Саморозпуск (ліквідація) вважається завершеним, а Асоціація припиняє свою діяльність з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення її діяльності.

Припинення діяльності Асоціації не має наслідком припинення юридичних осіб – учасників Асоціації.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ  ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами та підлягають нотаріальному посвідченню).

9.2. Зміни та доповнення до статуту вносяться рішенням Загальних зборів учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s